Alvdal Skurlag imøtekommer åpenhetsloven

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

BNLs hjemmeside om åpenhetsloven

Organisering

Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse i Alvdal, og består av produksjonsavdelinger i Alvdal og Vingelen, i tillegg til Bygger’n-butikken i Alvdal.

Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Byggenæringens Landsforening (BNL).

Driftsområde

Vårt driftsområde er produksjon og videreforedling av byggtre og treprodukter til utvendig bruk.
Driften omfatter egenimport av produkter. Hovedråstoffet i vår produksjon er skurlast av gran og furu og størstedelen av dette importerer vi fra faste leverandører i Sverige som produserer skurlasten av tømmer fra svensk skog.

Rutiner / retningslinjer

Arbeidet med åpenhetsloven er koordinert på bransjenivå og vi bruker BNLs felles løsninger og maler i vårt arbeid, se BNLs hjemmeside om åpenhetsloven.

Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos daglig leder og styret.

Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

I våre samarbeidsavtaler stiller vi krav knyttet til åpenhetsloven. Bestemmelsene sikrer vår virksomhet tilgang til våre underleverandørers aktsomhetsvurderinger der de er omfattet av åpenhetsloven, og informasjon om underleverandørers varekjøp og leverandørkjeder der de ikke er omfattet av loven. Dette inkluderer også krav til lønns- og arbeidsvilkår og internkontroll, Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for arbeid som skjer i Norge.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.


Beskrivelse:
Prosessen for aktsomhetsvurderinger i Alvdal Skurlag AS er basert på «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv». Arbeidsmøter for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er igangsatt i rapporteringsperioden. Vi anvender tilgjengelig informasjon fra bransjeforeninger og andre aktører som grunnlag for vårt interne arbeid inkludert flere internasjonale indekser som måler ulike land i forhold til relevante parametere på menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, antikorrupsjon og miljø.

Vi har prioritert kartlegging av verdikjeder knyttet til vår kjernevirksomhet. Vi støtter oss for øvrig på kartleggingsarbeidet som skjer på bransjenivå (som blir mer utvidet framover). Vi har ikke avdekket direkteimport av leverandører som er hjemmeværende i såkalte geografiske risikoområder. Uavhengig av geografi har vi valgt å rette et ekstra fokus på transport og bygg- og anlegg som to bransjer om er mer utsatt for negativ oppmerksomhet i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har ikke avdekket kritiske forhold hos transportørene vi bruker jevnlig. Vi har en fordel i at vårt logistikk-team har svært god kjennskap til mange av leverdørene som vi har brukt fast over mange år. Vi har likevel valgt be våre transportleverandører om å gi en egenerklæring på forhold som berører innholdet i åpenhetsloven. Når det gjelder transport av trelast vi importerer så organiseres denne vanligvis av selger. Vi organiserer derfor oppfølgingen denne transporten via krav til selgerne i henhold til åpenhetsloven og med ekstra fokus på kravet om EUs mobilitetspakke. Vi har også rutiner for at vårt logistikk-team varsler dersom de observerer bekymringsverdige forhold ved mottak av varer, og oppfølging av dette.

For bygg- og anleggsbransjen, så er dette typisk aktuelt der vi for eksempel engasjerer noen til å male eller bytte kledning i forbindelse med reklamasjon. Dette er jobber som dukker opp spredt over hele landet og med lite gjentakelse. Derfor vil det i forbindelse med Åpenhetsloven være aktuelt når nye leverandører av tjenester engasjeres, at man da følger rutinene for sjekk av leverandør.

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

Beskrivelse:

Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra nærmeste leverandør, på informasjon i Startbank og anerkjente vareregistre.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023

Vi gjennomfører egne undersøkelser av leverandører i forbindelse med egenimport med tilhørende risikovurdering. Vi har lite bevegelse i leverandørporteføljen og besøker disse jevnlig (sett bort fra pandemiperioden).

Vår virksomhet utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine (påseplikt mv) kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i de bygg- og anleggsprosjektene vi har. Dette er ikke en del av vår daglige forretningsvirksomhet, men kan være aktuell ved for eksempel utbygginger av egen virksomhet.


Vi bruker BNLs veileder for valg av seriøse bedrifter for å fremme de formål som åpenhetsloven og annet regelverk skal fremme (arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften, allmengjøringsloven, forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.).


Vi planlegger å følge BNLs seminarer om arbeidet med kartlegging av verdikjeder på bransjenivå som grunnlag for videre kartlegging og prioritering av vårt bedriftsinterne arbeid med aktsomhetsvurderinger i våre verdikjeder. Vi vil oppdatere vår rutine/retningslinje med varslingskanal i tråd med Forbrukertilsynets veiledning og anbefalinger fra BNL. Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er påkrevd.

Spørsmål

Spørsmål vedrørende Alvdal Skurlag og åpenhetsloven sendes til post@alvdalskurlag.no.