Kundesenter

Alvdal Skurlag leverer til byggevareforhandlere og til større prosjekter over hele landet. Finner du ikke det du er på utkikk etter i sortimentet, produserer vi spesialtilpasset ditt behov. Ta kontakt med en av våre salgskonsulenter, så hjelper vi deg med ditt prosjekt!

Alvdal Skurlag kan levere til alle byggevarebutikker i Norge, og vi har et godt utbygd distribusjonsnett som gjør oss leveringsdyktige i alle landets fylker. Levering kan være til byggevarebutikk, på byggeplass, på transportsentral eller på kai.

Ta kontakt med din lokale byggevarebutikk og be om tilbud på våre produkter.

Finnes det ingen butikk nær deg som fører våre varer, kan du sende en forespørsel direkte til oss.

Vi liker utfordringer, og syntes det er spennende å finne nye og kreative løsninger i samarbeid med oppdragsgivere og kunder. Noe av det mest inspirerende vi gjør er å finne gode løsninger sammen med arkitekter i forbindelse med ulike prosjekter – enten det er stort eller lite.

Snakk med oss om materialvalg, farger eller profiler. Vi har dedikerte folk som kan jobbe med arkitektene fra planleggingsfase til ferdig prosjekt. Vi har tradisjon for god oppfølging og legger mye prestisje og stolthet i et godt sluttresultat.

Ta kontakt, så hjelper vi deg med ditt prosjekt!

 

KUNDESENTER
tilbud@alvdalskurlag.no
907 12 423

Alvdal Skurlag har stort sortiment og gode løsninger, som kan bidra til å gjøre byggeprosessen mer rasjonell og effektiv. Dersom vi ikke har det dere trenger i vårt standardsortiment, skreddersyr vi produkter og løsninger etter deres behov.

 • Vi leverer kledning med ønsket profil og overflatebehandling i riktig farge.
 • Vi leverer eksakt kappede lengder, for å sikre maksimal utnyttelse av materialer og minske ekstraarbeid på byggeplassen.
 • Våre medarbeidere har kompetansen til å finne de beste løsningene for deres prosjekt og behov.
 • Alvdal Skurlag er ikke som alle andre. I tillegg til standardsortiment, er skreddersøm og spesialproduksjon et viktig satsingsområde for oss.
 • Vi liker utfordringer! Enten prosjektet er stort eller lite, syntes vi det er spennende å finne kreative løsninger i samarbeid med oppdragsgivere og kunder.

Ta kontakt, så hjelper vi deg med ditt prosjekt!

 

KUNDESENTER
tilbud@alvdalskurlag.no
907 12 423

Vi streber etter å levere produkter i riktig kvalitet og iht ordre. Hvis du ikke har fått produkter i tilfredsstillende kvalitet, beklager vi dette. 

Når du fremmer en reklamasjon, vennligst følg våre reklamasjonsrutiner:

 

Sluttbruker / kunde:

Reklamasjoner fremmes til byggevareutsalg/selger av aktuell vare.

Krav til dokumentasjon og rutiner varierer hos det enkelte utsalgssted. For at Alvdal Skurlag skal kunne behandle en reklamasjonsforespørsel fra Byggevareutsalg, er vi avhengige av følgende informasjon:

 • Beskrivelse av grunnlag for reklamasjonen
 • Bildeunderlag

Dersom ovenstående punkter ikke er tilstrekkelig dokumentert, vil ikke reklamasjonen bli behandlet.

 

Byggevareutsalg / selger:

Reklamasjoner skal alltid fremmes skriftlig.

E-post sendes salgsansvarlig/selger med følgende underlag:

 • Ordrenr (eventuelt fakturanr.)
 • Grunnlag for reklamasjonen
 • Tilstrekkelig bildeunderlag

Dersom overstående punkter ikke er tilstrekkelig dokumentert, vil ikke reklamasjonen bli behandlet.

 

Kommentarer fra Alvdal Skurlag

Vi minner om at det innenfor Norsk Standard sine sorteringsregler, tolereres inntil 5% avvik fra det enkelte produkts gjeldende sorteringsregler. Når produkter er montert, anses kvaliteten som akseptert.

Ovenstående punkter er retningsgivende, og kan fravikes ved enkelttilfeller.

Tilbud

Tilbudsforespørsel sendes til tilbud@alvdalskurlag.no.

 

Ordre/bestilling

Bestilling sendes til ordre@alvdalskurlag.no , evt. referanse til tilbud oppgis.
Ordrebekreftelse sendes fra oss innen to arbeidsdager. Straks etter mottakelse skal kunden kontrollere ordrebekreftelsen for eventuelle feil eller mangler og omgående melde tilbake til aktuelle selger ved AS. Ordrebekreftelsen skal inneholde priser, faktura og leveringsadresse på alle aktuelle varer samt evt. tillegg for produksjon, brekkasje og frakt.
Hvis det ikke gis tilbakemelding på ordren innen 1 arbeidsdag antas den som akseptert.

 

Levering og leveringsbetingelser

Alvdal Skurlag AS bestreber en leveringspresisjon på 98 %.
Forsinket levering fra AS sin side skal om mulig varsles kunde enten pr. mail eller telefon så tidlig som mulig.
Forsinket levering alene gir ikke kjøper rett til utsetting av betaling eller krav om erstatning. Utsettes leveransen fra kjøpers side vil da leveransen lagres for kjøpers regning og risiko hos AS, hvis ikke annet er avtalt.
Kjøper skal sørge for losseutstyr på leveringsadresse, og om dette ikke finnes, så skal kjøper underrette AS om dette og evt. betale for kranlevering.

 

Reklamasjon og mangler

Kjøper plikter til å undersøke varene umiddelbart etter mottak. Dersom det er feil eller mangler skal dette meddeles skriftlig uten ugrunnet opphold til post@alvdalskurlag.no . ved vesentlige feil eller mangler ved varen kan selger velge mellom å erstatte varen med ny levering eller erstatte deler eller hele fakturabeløpet. Ytterlige forføyelser kan ikke gjøres ovenfor AS på grunn av feil eller mangler ved varene. Det kan med andre ord ikke kreves erstatning for direkte eller indirekte tap eller skader som ikke er på selve varen. Dette gjelder også tap ved driftsstans eller videreanvendelse av varen. En eventuell reklamasjon gir ikke kjøper rett til tilbakeholdelse av hele eller deler av beløpet. Reklamasjon angående mangler ved leveringen eller transportskade skal skje umiddelbart etter varens ankomst. Kjøper må dokumentere skadene ved påtegnelse på fraktbrev til transportør. AS er uten ansvar for forsinkede eller mangelfulle leveringer som helt eller delvis skyldes forhold som er utenom AS sin kontroll.

 

Force majeure

Hvis Alvdal Skurlag AS ikke kan oppfylle avtalen ovenfor kunden på grunn av et forhold som er å regne som force majeure, kan avtalen utsettes inntil de forhold som utgjør force majeure  har opphørt.Med force majeure forstås alle omstendigheter som er utenfor leverandørs kontroll, og som medfører at oppfyllelsen av forpliktelsene ovenfor kunden helt eller delvis ikke blir oppfylt.

 

Tvister

Enhver tvist som ikke lar seg løse gjennom forhandlinger skal avgjøres ved de ordinære domstoler underlagt norsk rett. Tvisteløsning skal da skje ved Nord Østerdal Tingrett.

Trevirke er ikke ensartet, og dette medfører visse utfordringer for oss som leverandør. Trevirkets beskaffenhet er bl.a avhengig av vekststed, vær og vind, kvistmengde og beskaffenhet, kvae og harpiksinnhold.

Vi gjør vårt ytterste for at det råstoffet vi benytter skal være av så god kvalitet som mulig, men samtidig må vi ivareta kundenes interesse av å kunne kjøpe et produkt som er konkurransedyktig på pris.

Uavhengig av hvilken behandlingstype som velges, vil det være svakheter knyttet til valgt løsning.

 

Alvdal Royal

Når det gjelder royalimpregnert materialel, bør følgende konsekvenser vurderes før valget tas:

 • Royalimpregnert materiale gir ikke en homogen farge, men en overflate med mye liv. Det vil være tildels markante nyanser innen samme fargespekter. Materialenes inntregningsevne påvirkes av andel kjerne-yteved, harpiksinnhold, solpåvirkning og påvirkning fra regn og fuktighet.
 • Utkok av kvae og harpiks kan forekomme ved bruk av furu. Kvae og harpiks er naturlige bestandeler. Rikt innhold av harpiks tilsier at materialene er av god kvalitet. Jo mørkere veggfargen er, dess større blir varmeopptaket. Med høyere temperatur i trevirket øker sannsynligheten for kvaeutkok. Spesielt utsatt er sør- og vestvendte vegger samt solrike terrasser. Området i og rundt kvister er spesielt utsatt grunnet stående cellestruktur samt at bestandelen harpiks ofte er større i disse områdene.
 • I forbindelse med behandlingen «kokes» oljen inn i produktene. Det er ulikt hvor dypt oljen trekker inn i treverket. Pigmentene i oljen blir i hovedsak liggende som et utvendig sjikt og dette vil i enkelte tilfeller kunne svettes ut/sverte av. Dette gjelder spesielt for for høvlede produkter på varme dager.
 • Royal Klar er ikke tilsatt pigmenter og vil fargemessig utvikle seg tilnærmet likt som ubehandlet tre/malmfuru.

Salg og marked

Esten Strømseng

Esten Strømseng

Kundesentersjef
907 12 423
esten@alvdalskurlag.no
Kirsti Dølhaug Reinertsen

Kirsti Dølhaug Reinertsen

Salgskonsulent engros kunder
907 12 423
kirsti@alvdalskurlag.no
Åse Engvoll

Åse Engvoll

Salgskonsulent engros kunder
907 12 423
ase@alvdalskurlag.no
Halvor F. Rønningen

Halvor F. Rønningen

Salgskonsulent engros kunder
907 12 423
halvor@alvdalskurlag.no
Bjørn Tore Streitlien

Bjørn Tore Streitlien

Salgskonsulent engros kunder
414 07 168
bjorn.tore@alvdalskurlag.no
Bjørn Heiki Tangen

Bjørn Heiki Tangen

Salgskonsulent engros kunder
913 96 380
bjorn.heiki@alvdalskurlag.no
Lars Erik Nordahl

Lars Erik Nordahl

Transportansvarlig
477 13 024
lars@alvdalskurlag.no
Ingar Høye

Ingar Høye

Selger
414 10 055
ingar@alvdalskurlag.no